PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS DE XÀTIVA

Com ja sabeu l’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat un procés de pressupostos participatius en què tota la ciutadania, organitzada (associada) o no, han pogut presentar propostes per realitzar inversions de qualsevol àmbit de competència municipal com ara la renovació o creació d’equipament, l’adquisició de mobiliari o la millora d’un espai públic.

És en aquesta qüestió que DIVERGENTS ha realitzat una proposta, en la MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS DE XÀTIVA, amb l’objectiu de què s’adapten els espais i serveis comunitaris als paràmetres d’accessibilitat universal i puguen ser emprats per totes les persones siga quina siga la seua situació personal (mobilitat reduïda permanent o temporal, diferent forma de desplaçar-se, atenció a criatures menudes quan encara no són autònoms en la deambulació, etc).

El projecte tracta de millorar l’accessibilitat d’alguns espais públics de la nostra localitat, principalment els relacionats amb l’oci, la cultura i els espectacles, i que incompleixen la legislació existent a aquest respecte tant en l’àmbit nacional com internacional, vulnerant els drets de les persones amb diversitat funcional de forma sistemàtica al no poder accedir en igualtat d’oportunitats que la resta de ciutadans a àmbits com els espectacles, la formació, el transport, els espais culturals i d’oci, etc.

Des de DIVERGENTS creiem que deuríem començar, tant per part de l’administració local com els agents socials, a avançar per a aconseguir la fita del compliment de la normativa vigent que milloren aquests aspectes, i en conseqüència, dels drets socials i polítics de les persones amb diversitat funcional. Però no només en pro de les persones amb alguna diversitat funcional, sinó que considerem que la dependència és quelcom que tots els individus experimentem en algun moment de la nostra vida, i d’una manera que no es pot preveure, aleshores, l’interès de què les necessitats d’aquest col·lectiu siguen adequadament expressades i ateses no és un interès particular, ni d’un grup o d’altre, sinó de totes les persones, i essencial en el concepte de bé comú. Un comú de no-exclusió d'una diferència com element clau per la plena participació i acceptació social. Perquè no hi ha persones “minus-vàlides” o “dis-capaces”, sinó societats “incapaces” de concretar en les subjectivitats de les seues gents, en els dissenys de les seves ciutats i en els accessos als seus recursos, el principi d'igualtat.


VOS ESPEREM EN LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I ESPEREM QUE RECOLZEU LA NOSTRA INICIATIVA AMB EL VOSTRE VOT.

I per si no podeu venir ací vos deixem la PRESENTACIÓ...

PROJECTE PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS DE XÀTIVA

El present PROJECTE no va sorgir amb l'objectiu de presentar-lo a uns pressupostos participatius, sinó que va nàixer de la inquietut del nostre col.lectiu de fer arribar a l'administració local la situació de manca d'accessibilitat dels espais públics de la nostra localitat. A hores d'ara suposem que aquest informe romandrà oblidat en algun calaix de la regidoria d'urbanisme. És per això que ens vam decidir fer aquest pas, i ja que teníem la feina feta veure si com podíem aconseguir aquesta fita mitjançant el suport ciutadà. 
A CONTINUACIÓ VOS DEIXEM EL PROJECTE DE FORMA INTEGRA PERQUÈ PODEU LLEGIR-LO I INFORMAR-SE DEL SEU CONTINGUT.

1.      JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. 
El present projecte pretén fer un recull d’alguns espais públics de la nostra localitat, principalment els relacionats amb l’oci, la cultura i els espectacles, que no són accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, i que per tant, incompleixen la legislació existent a aquest respecte tant en l’àmbit nacional com internacional, vulnerant els drets de les persones amb diversitat funcional de forma sistemàtica al no poder accedir en igualtat d’oportunitats que la resta de ciutadans a àmbits com els espais culturals, d’oci, al transport, formació, espectacles…etc.

El projecte que teniu entre les mans recull només una sèrie d’edificis públics que no compleixen la reglamentació, en concret 5, i que serien objecte d’intervenció dins de la nostra proposta per als pressupostos participatius, per ser els més concorreguts i que més porten cridant la nostra atenció. Encara que existeixen molts més espais públics a la nostra localitat els quals seria necessari fer un estudi en profunditat per determinar tots els paràmetres d’accessibilitat que incompleixen, per questions de limitacions pressupuestàries no hem afegit més.

Tenint en compte la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU i, com ja hem dit anteriorment, un extens repertori normatiu d'àmbit nacional i/o autonòmic, des de Divergents presentem l’actual projecte com punt de partida per començar, tant per part de l’administració local com els agents socials, a avançar per a aconseguir la fita del compliment de la legislació vigent pel que fa a accessibilitat universal establint un pla de treball que concrete accions i pràctiques tangibles i específiques que milloren aquests aspectes, i en conseqüència, els drets socials i polítics de les persones amb diversitat funcional.

Però no només en pro de les persones que pateixen una discapacitat sinó que considerem que la dependència és quelcom que tots els individus experimentem en algun moment de la nostra vida, i d’una manera que no es pot preveure, aleshores, l’interès de què les necessitats que pateix aquest col·lectiu siguen adequadament expressades i ateses no és un interès particular, ni d’un grup o d’altre, sinó de totes les persones, i essencial en el concepte de bé comú. Un comú de no-exclusió d'una diferència com element clau per la plena participació i acceptació social. Perquè no hi ha persones “minus-vàlides” o “dis-capaces”, sinó societats “incapaces” de concretar en les subjectivitats de les seues gents, en els dissenys de les seves ciutats i en els accessos als seus recursos, el principi d'igualtat.

2. CONTEXTUALITZACIÓ.
A l’Estat Espanyol existeixen aproximadament 3.500.000 persones amb diversitat funcional, segons l'Institut Nacional d'Estadística, incloses les persones majors en aquesta situació. D'elles més d'1.500.000 persones es consideren com a “depenents”” per la seva necessitat d'ajuda per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. Totes les persones amb algun tipus i grau de pèrdua d'habilitat per al desenvolupament d'alguna activitat, ja siga de manera permanent o temporal, més un percentatge afegit de població que, per altres causes, té limitat el desenvolupament d'alguna activitat, demanden un entorn més integrador en el qual poder desenvolupar-se com a ciutadans de ple dret i poder actuar amb la màxima autonomia possible, sent aquest un aspecte essencial per poder aconseguir una vida veritablement independent i de qualitat, contribuint al mateix temps a aconseguir la igualtat d'oportunitats.

La realitat actual de l'accessibilitat als diferents territoris ens mostra que, malgrat l'existència d'una major sensibilitat social cap a la diversitat funcional, i la creixent disponibilitat d'estudis i legislació sobre la matèria, la cultura de l'accessibilitat en tota la seva complexitat no arriba ni tan sols a la totalitat dels professionals que atenen o prescriuen solucions a aquest col·lectiu. Molt menys encara arriba a la societat en general o als propietaris d'establiments oberts al públic de qualsevol tipus que tenen l'obligació de fer-los accessibles per a tots els ciutadans. En general, el personal tècnic, la societat i fins i tot moltes persones amb discapacitat i persones majors necessiten augmentar el seu nivell d'informació sobre les possibilitats que presenten les tècniques de “disseny universal” i les ajudes tècniques existents per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en els transports, en les comunicacions i en els productes de consum general.

És per això que hem de considerar que el problema de la discapacitat no resideix en la pròpia persona, sinó en l'existència d'un entorn discapacitant, és a dir, en l'existència de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en els transports, en les comunicacions i, en general, en l'accés a dispositius tècnics dissenyats per a un consumidor mitjà amb àmplies capacitats i habilitats, la qual cosa està lluny de la realitat.

3. ACCESSIBILITAT EN LA LEGISLACIÓ.
Actualment totes les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals han emès, sota la seva competència legislativa, normes relatives a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques, així com sobre la renovació de les flotes d'autobusos municipals amb la intenció d'incorporar autobusos de pis baix. A més, les ciutats amb metre han regulat també la necessitat que les noves estacions siguin accessibles i que s'eliminin les barreres arquitectòniques en les antigues quan en elles es realitzin determinades obres de condicionament o reforma. A més s'ha desenvolupat un important nombre de normes tècniques en els organismes nacionals i internacionals de Normalització (l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació -AENOR- a Espanya) en matèria d'accessibilitat i disseny d'ajudes tècniques per a múltiples productes i serveis.

No obstant això tota aquesta normativa ha tingut fins ara un escàs impacte en la realitat de l'accessibilitat al nostre país, menor encara si pretenem aconseguir una aplicació pràctica del concepte d'Accessibilitat Integral. Ja hem comentat abans que existeix un important desenvolupament legislatiu i normatiu (encara que falta molt per investigar i desenvolupar), però una escassa aplicació pràctica de tot això, atès possiblement a un gran desconeixement general d'aquesta matèria entre les persones amb responsabilitat per cometre aquestes tasques d'accessibilitat als espais, productes i serveis concrets.

A continuació fem un resumit recull de la normativa que regula els aspectes referents a accessibilitat a nivell nacional:
  •          LISMI. LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  •          Ley 51/2003 sobre igualdad de oportunidades, no-discriminación y accesibilidad universal, de ámbito estatal (LIONDAU)
  •        Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
  •         Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
  •         Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  •         Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006 y que el estado español ratificó el 3 de mayo de 2008.
I la referent a l’àmbit de la nostra comunitat autònoma:
  • Decreto 193/88 de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueban las normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
  • Ley 1/98 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y la comunicación.
  • Decreto 39/04, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/98 de 5 de mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
  • Ley 3/04, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).
4. MAPA D'ESPAIS PÚBLICS A XÀTIVA.
A continuació fem un recull de diferents espais públics de la ciutat de Xàtiva, com ja hem dit anteriorment, no hem fet un estudi en profunditat, i no tenim informació de tots. Del llistat que adjuntem en el quadre de baix, apareixen en roig els espais que no estan adaptats, els que estan en verd sí que han contemplat  aquesta opció d’accessibilitat en el seu disseny i en negre són tots aquells que no hem revisat però que caldria fer una supervisió de tots ells per veure si la seua adequació s’adapta a la normativa.

ESPAIS EDUCATIUS
ESCOLES
INSTITUTS
ALTRES CENTRES FORMATIUS
·  CPEE PLA DE LA MESQUITA
·  CP GOZALVES VERA
·  CEIP JACINT CASTANYEDA
·  CEIP ATTILIO BRUSCHETI
·  CP MARTÍNEZ BELLVER
·  CP TAQUIGRAF MARTÍ
·  CEI TERESA COLOMA

·   IES JOSEP DE RIBERA
·   IES LLUÍS SIMARRO
·   CIPFP LA COSTERA
·  ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
·  CONSERVATORI LLUIS MILÀ
·  F.P.A FRANCESC BOSCH I MORATA
·  UCV SANT VICENT MARTIR
·  CENTRE D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA
·  ESPAI DE L’ASSOCIACIÓ ASPROMIVISE
·  MÚSICA NOVA/LA NOVA EN DANÇA
·  MÚSICA VELLA
ESPAIS CULTURALS
SOCIO-CULTURALS
ESPECTACLES
MUSEUS
·        BIBLIOTECA
·        CASA DE LA CULTURA
·        CASA DE LA JOVENTUT
·        CENTRE CÍVIC LA FERROVIÀRIA
·       GRAN TEATRE
·       AUDITORI DE SAN AGUSTÍ
·       CCX
·       PLAÇA DE BOUS
·    MUSEU L’ALMODÍ
·    MUSEU CASA DE L’ENSENYANÇA
·    PALAU D’ALARCÓ (ARXIU MUNICIPAL)
·    MUSEU FALLER
ALTRES
GENT GRAN
ALBERGS
·    CONVENT SAN DOMENECH
·    AJUNTAMENT
·    JUTJATS
·    TURIST INFO
·    CASTELL DE XÀTIVA
·    O.M.I.C (OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓ CONSUMIDOR)
·        CENTE MUNICIPAL DE JUBILATS PL. ROCA
·        CENTRE JUBILATS  ABÚ MASAIFA.
·       ALBERG JUVENIL “CASA EL CIGRONER”
·       ALBERG “CASA DE LA LLUM”
ESPAIS OBERTS
PARCS
ALTRES
·   JARDÍ DE LA PAU
·   JARDÍ DEL BES
·   GLORIETA JOSE ESPEJO
·   JARDINS DEL PALASSIET
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
PISCINA MUNICIPAL LA MURTA
PISCINA CIUTAT DE L’ESPORT
ESPAIS ESPORTIUS
          CIUTAT DE L’ESPORT
          PAVELLÓ DE VOLEIBOL
          PAVELLÓ FRANCESC BALLESTER
          PISTES DE SKATE PARK/BIKE TRIAL
          CAMP DE FUTBOL LA MURTA
          CAMP DE FUTBOL FRANCISCO COLOMA
ESPAIS SANITARIS
         CENTRE D’ESPECIALITATS L’ESPANYOLETO
         CENTRE DE SALUT AUSIÀS MARCH
         HOSPITAL LLUÍS ALCANYIS
         UNITAT DE PREVENCIÓ CÀNCER MAMA
         CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE XÀTIVA (HOSPITAL VELL)
         CENTRE DE DÍA PER A MALALTS D’ALZHEIMER "PÉREZ-BRUSCHETTI" 

5. NECESSITATS A DETECTAR EN ELS ESPAIS DE LA NOSTRA LOCALITAT 
A més de tot el que ja hem dit fins al moment, ja per últim remarcar que seria necessari per part dels diferents tècnics especialitzats de la corporació municipal realitzar una revisió dels diferents espais públics de la ciutat per adaptar-los als paràmetres d’accessibilitat universal en els següents aspectes:
1.       Accessibilitat arquitectònica:
·       Accessibilitat d’un edifici públic.
·       Accessibilitat  d’escales i rampes.
·       Accessibilitat d’ascensors i aparells elevadors especials.
·       Accessibilitat horitzontal: portes i corredors.
·       Accessibilitat de banys.
·       Accessibilitat de vestuaris.
2.       Accessibilitat urbanística
·       Accessibilitat  en paviments.
·       Accessibilitat en senyals i panells informatius exteriors.
·       Accessibilitat de guals per a vianants.
·       Accessibilitat en places, parcs i jardins.
·       Accessibilitat a una obra en la via pública.
·       Accessibilitat en l’aparcament.
3.       Formació, aprenentatge i ocupació:
·  Accessibilitat d’un centre de formació.
·  Accessibilitat d’un document imprès.
·  Accessibilitat de la biblioteca.
·  Adaptació d’un lloc de treball
4.       Transport:
·  Accessibilitat d’un autobús urbà.
·  Accessibilitat en el  transport turístic.
·  Accessibilitat a un servici de taxi.
·  Accessibilitat el transport ferroviari.
5.       Oci i cultura:
·         Accessibilitat en museus.
·         Accessibilitat en piscines.
·         Accessibilitat en hotels.
·         Accessibilitat en bars i discoteques.
·         Accessibilitat en cines i teatres.
·         Accessibilitat en restaurants.
·         Accessibilitat en parcs infantils.
·         Accessibilitat en esdeveniments esportius.
·       Accessibilitat  en les instal·lacions esportives.
6.       Comunicació i participació social
·       Comunicació augmentativa i alternativa.
·       Accessibilitat en esdeveniments.
·       Accessibilitat en processos electorals.
·       Programes d’ordinador accessibles (software).

·       Accessibilitat en els ordinadors.

6. DOCUMENTS GRÀFICS DELS ESPAIS OBJECTE D'INTERVENCIÓ
Des de DIVERGENTS continuem amb la nostra tasca de sensibilització vers el col·lectiu de persones amb diversitat funcional. En aquesta ocasió hem portat endavant una exposició de fotografies, “MIRADES DIVERSES”, que reflecteix  l’experiència quotidiana de persones amb diversitat funcional, acompanyada de textos que denuncien la situació de discriminació i exclusió que pateix dia a dia aquest col·lectiu. Imatges i paraules que no ens deixaran indiferents en la forma de mirar la diversitat humana.

L’exposició es podrá visitar del 3 al 18 de juny al pati cobert de la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Esteu totes convidades a la inauguració que tindrà lloc el proper dissabte 4 de juny a les 19:30h.


Vos esperem!

El proper dissabte 14 de maig a les 17 h al Centre Social de Jubilats de la plaça Roca, DIVERGENTS organitzem una xerrada amb Asun Pie Balaguer (Pedagoga i educadora social, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, investigadora en matèria de polítiques de dependència, la construcció social de la discapacitat i les noves formes d'inclusió social).
La dependència és quelcom que tots els individus experimentem en algun moment de la nostra vida, i d’una manera que no es pot preveure, aleshores, l’interés de què les necessitats que tenen les persones amb discapacitat siguen adequadament expressades i atesses no és un interés particular, ni d’un grup o d’altre, sinó de totes les persones, i essencial en el concepte de bé comú.
És per això que en aquesta xerrada, tractarem diferents aspectes que aborden la forma d'entendre i atendre a les persones amb diversitat funcional des de la igualtat de drets. Ens agradaria que ens acompanyareu en aquesta activitat que ens aproxima a una altra forma de mirar i pensar la discapacitat i la interdependència,  i que la mateixa ens servisca de ferramenta per seguir transformant aquesta societat i les relacions que discriminen i exclouen la nostra gent en tots els àmbits de la vida.


Vos esperem dissabte!.